Algemene voorwaarden

Door deze website te bezoeken, verklaart u zich akkoord met de volgende voorwaarden.

ALGEMEEN

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking toegestaan door de zaakvoerder van de BVBA VEPA, zijn uitsluitend de volgende verkoopsvoorwaarden van toepassing op al onze verkopen.

Wij doen enkel levering en het is aan ons personeel uitdrukkelijk verboden te installeren, te monteren, uit te breken, te regelen, aan te sluiten… enz., of deel te nemen aan gelijk welk hierboven vermelde handeling.

OFFERTES

Elke prijsopgave van onzentwege is steeds vrijblijvend en in tijd beperkt.

BESTELLING

De bestelling is enkel geldig wanneer zij door de zaakvoerder van de firma voor akkoord ondertekend is. De leveringstermijnen zijn niet bindend, daar wij enkel de leveringen kunnen doen naarmate wij zelf goederen ontvangen.

LEVERING

De koper heeft het recht in onze magazijnen over te gaan tot keuring en weghaling. De koper kan de goederen bij hem of naar een werf laten brengen, mits eventuele deelname in de vervoerskosten. De koper dient bij levering aantallen en gewichten dadelijk na te kijken. De toestellen en badkuipen in email en porselein dienen onmiddellijk nagezien te worden in aanwezigheid van onze chauffeur. Achteraf worden geen klachten aanvaard in verband met transportschade.

WAARBORGEN

De toestellen zijn gewaarborgd door de fabrikanten tegen fabrieksfouten. Deze waarborg dekt alleen de gratis vervanging van het defecte stuk. In geen geval kan de klant aanspraak maken op terugbetaling, schadeloosstelling of schadevergoeding. Voor gevallen die zich kunnen voordoen tijdens de plaatsing of de werking van door ons geleverde toestellen kunnen wij nooit aansprakelijk gesteld worden.

BESTEMMING DER GOEDEREN

Alle geleverde goederen moeten geplaatst, aangesloten of gemonteerd worden door bevoegde en erkende vaklui, volgend de regels van de kunst, richtlijnen van de fabrikant, normen, wettelijke verplichtingen, plaatselijke reglementen, enz…

TERUGZENDINGEN

Terugzending van goederen wordt slechts toegelaten mits een schriftelijk akkoord van onzentwege. Daarenboven kunnen slechts die goederen teruggenomen worden welke in onze stocks regelmatig gevolgd worden, en indien de goederen nog in perfecte staat verkeren en de originele verpakking dragen.

FACTURATIE

Voor onze facturen kleiner dan €12.50 zal €2.50 administratiekosten aangerekend worden. Klachten in verband met facturen dienen ons te bereiken binnen de acht dagen na factuurdatum.

BETALING

Onze facturen zijn betaalbaar te Zelzate, dertig dagen na levering. Indien de factuur niet betaald is op de vervaldag, zal een eerste (gratis) herinnering verstuurd worden. Indien de betaling niet volgt binnen de acht dagen na het versturen van deze herinnering, begint een intrest te lopen op het factuurbedrag, gelijk aan 10%. Iedere begonnen maand wordt in rekening gebracht.

Bovendien wordt het factuurbedrag verhoogd met 10% met een minimum van €25,00 bovenop de nalatigheidsintresten. Na zestig dagen volgt een tweede ingebrekestelling. Na negentig dagen ontvangt de klant een aangetekend schrijven. Acht dagen later wordt, zonder verdere verwittiging een procedure ingezet om het verschuldigde bedrag + intrest + schadevergoeding via gerechtelijke weg te innen.

BETWISTINGEN

Ingeval van betwisting is alleen het Vredegerecht te Zelzate of een andere Rechtbank te GENT bevoegd.